Categories
Ymse

Klimavennleg kjøtt

Eg dristar meg til denne påstanden når det viser seg at me har fanga og lagra karbon tilsvarande 200 tonn Co2 på slåttemarka her kvart år dei siste åra! Og det er langt meir enn den årlege summen av kyrne sin metan og traktoren sin C02! Takka vera nye regenerative metodar og deltaking i eit fire års prosjekt med nybrottsarbeid.

(Obs: 200 tonn årleg er ikkje stadfesta av tredjepart, men laboratorieresultata og prøvemetodikken er objektive og seriøse.)

Me gjorde også mykje standardisert visuell og taktil bedømming i prosjektet. Her infiltrasjonstesting i august 2021. Ein ynskjer rask infiltrasjon av vatn (i cm per minutt) fordi det seier noko om jordstruktur, som i sin tur blir betre av meir humus, som i sin tur består av mellom anna mikroliv, som i sin tur lev av roteksudat frå levande planter, som i sin tur driv med kontinuerleg fangst (og lagring) av Co2… puh (dette er ikkje eingong i nærleiken av heile forklaringa)

Korleis?

Prosjektet karbonbinding i fjellandbruket har det meste av æra for dette og både ein kort artikkel om det og heile rapporten finn du her.

I korte trekk har me drive mineralsk utbalansering av jorda, ved å tilføre relativt små mengder kalsium, svovel og bor. (for dei to sistnemnde så lite som 1 gram per kvadratmeter i året nokon stader).

Og me har drive med brygging av bakterieferment som blant anna er blanda i møkka. Tilsaman her det gjett jorda og plantene i samspel moglegheit for betre vekst. Og meir liv under jordoverflata, dermed meir karbon der = Co2-fangst (og lagring).

På toppen av dette har utmarksbeitinga i nesten fire månader mange gunstige effektar på naturen, inkludert for klimaet.

Kor mykje?

I korte trekk har me teke systematiske jordprøver rundt fire faste punkt heime på garden dokumentert vha norges største og heilt kontroversfrie jordlaboratorie at karbonmengda i jorda har auka ca tilsvarande 1 tonn Co2 per 1000 kvadratmeter (dekar) i året. 200 tonn som eg frimodig påstod kjem av at eg slår kring 200 dekar. Sjølvsagt veit eg ikkje om effekten har vore like stor over alt, særleg ikkje på fjellet.

Nerdetabbelen under er eit utklipp frå reknearket der alle standard analysesvar var plotta inn. Utrekninga av Co2-ekvivalentar er NIBIO sin heilt standard kalkulator basert på heilt standard jordprøver. Det største atterhaldet om den store klimabindinga her er forresten at eit anna laboratorium som brukar andre og sjeldnare teknikkar for påvising av organisk materiale viste langt mindre auke.

Auke GT
Okt 19-okt22
GlødetapSkifteVår 19Okt 19Okt 21Okt 22%poengprosent
15,45,966,70,813,5593
26,76,36,970,711,1111
35,45,26,35,90,713,4615
64,24,354,70,49,30233
Volumvekt11,31,21,21,2
21,21,21,21,5
31,31,31,21,3
61,41,31,31,3
Auke mold%
okt19-okit22
%poengprosent
mold%14,44,955,70,816,3265
25,75,35,95−0,3−5,6604
34,44,25,34,90,716,6667
63,23,343,70,412,1212
OBSSkifte 2 har gått opp til leirklasse 3 på siste prøve
Auke tonn Co2/daa
Okt 19-okt22
tonn CO2121,1621,7622,2025,313,552
På 20 cm225,3123,5326,2027,754,218
frå nibio-321,1620,2023,5323,573,367
kalkulatpr616,5815,8719,2417,801,924