Kjøtt til sals

Send meg epost for å få varsel om neste bestillingsrunde. Den blir etter planen hausten 2018.

 

Dei to standardtypene kvige og kastrat vart utseld på ein dag hausten 2017, medan det tok fleire veker før alt kukjøttet var heilt borttinga.

 

Om slakterunden hausten 2017

Alt me sel er økologisk.

Hausten 2017 tilbyr me alle variantar for fyrste gong også til alle privatkundar (dette er same oppramsing som i nyheitsinnlegget til høgre her på sida):

 

Kastratar og kviger

Truleg det beste kjøttet for «ikkjematnerd-folk» me har kunne tilbydd hittil: Halvanna år gamle økologiske kastratar (kastrerte okser) og kviger (unge hokjønn som aldri har hatt kalv, desse er mindre enn fyrstnemnde.) 50 % angus, 50 % charolais , rett frå beite, 100 prosent grasfôra heile livet. Gode verdiar på intramuskulært feitt. Slaktevektene til kvigene blir truleg 230-260 kg, kastratane 240-280 kg.

 

Unge charolaiskyr

Truleg to eller tre. (Dei som evt ikkje er drektige etter oksesamvær i to månader i sommar blir kynisk nok slakta.) Same skryteliste som kategorien over, men med meir smak! Mykje meir interessant for den kresne. Mindre interessant for den som vil ha kjøtt som smeltar på tunga – desse vel øverste kategori. Slaktevektene i denne kategorien ligg i intervallet 300-400 kg.

 

9 år gamal ku

Denne veit eg det blir det rift om blant nerdane: Masse kjøtt, middels feit (alt er relativt, slakteriet vil si veldig feit). Krysning mellom hereford og charolais. Eit heiløkologisk liv, 100 prosent grasfora i omtrent fem år. Tippar slaktevekta blir om lag 350-370 kg, men det er rein gjetning (ho har aldri vore på ei vekt).

 

12 år gamal ku

Sjelden sjanse. Stadig frisk, ganske rask. Men med påfallande lite kjøtt og faktisk også lite feitt samanlikna med besetninga ellers. (Men slakteriet seier nok middels feit.) Omtrent som ei vanleg gamal mjølkeku (i den grad det finst no for tida.) Og som alle over, har ho ete berre økologisk mat heile livet. Men 100 prosent grasfora i omtrent fem år. Det einaste eg veit om slaktevekta hennar er at dette anslaget er rein gjetning: 280 kg.

 

Slakting i veke 39 er planen. Og kan hentast eller bringast som ferdig vakumpakka stykningsdelar, kjøttdeig etc tidleg i veke 42, altså 16. oktober. Men dette kan lett bli endra. Årsak: det er full sauesesong på slakteriet om hausten, og kanskje storfeslaktinga må skuvast på ei veke eller to. Det blir neppe tidlegare.

 

Det er plass til nye kundar no, trur eg. Sidan det var ekstrordinært sal også hausten i fjor og stort sal sist vinter. Dermed blir det ikkje noko passordsystem denne gongen. Med såpass stor volumauke i inneverande år blir det neppe utseld så fort at trufaste kundar ikkje rekk å bestille. (På det verste har det blitt utseld på eitt døgn.)

 

Det viktigaste om kjøttsalet

Ordna forhold: Hallingdal lokalmatsenter i Rukkedalen har nye og svært gode fasilitetar. Dei mørnar skrottane om lag to veker i dette kjølerommet før alt blir skore ned. (Desse skrottane er ikkje mine.)

Tidlegare har me kvar vinter selt kjøtt frå ungdyr/kalvar.

 

Frå hausten 2017 blir det berre haustslakting. Altså rett frå beite, noko som er dokumentert gong på gong at gjev best resultat på ei rekkje parameter.

 

Me brukar i praksis ikkje kraftfôr – dette er grasfôra kjøtt. (Me brukar totalt i året ein handfull 25-kilossekkar med økologisk kraftfor som belønning når me «dresserer» kyrne. Til dømes for å få dei til å koma på innkalling når dei er på beite. Dette er også dokumentert at gjev betre resultat på ei rekkje parameter.)

 

Tilbakemeldingane hittil har vore overstrøymande gode. Dei siste åra har etterspørselen vore ein god del større enn tilbodet.

 

Halvanna år gamle kviger og kastratar vil utgjere det største volumet heretter. Rase: krysningar mellom angus og charolais. Men me har jo både unge og gamle mordyr som skal ut: Eit særskilt gjævt produkt for matnerdar.

 

Best mogleg kvalitet og smak er det me vil tilby – samtidig som dyrevelferd og berekraftig produksjon er nærmast sjølvsutslettande viktig her på garden.

 

Kundane må kjøpe alt kjøttet frå eit kvart, halvt eller ein sjettedels dyr. Det er ikkje tale om høgre frampart etc. Alle kundane som endar opp med kjøtt frå same dyret får dei same bestanddelane, berre eventuelt i ulik mengde.

 

Kjøttet er ferdig skore opp i dei ulike stykningsdelane frå indrefilet til flatbiff, pluss ein heil del grytekjøtt og kjøttdeig (forholdstalet mellom dei to sistnemnde bestemmer kunden sjølv). Alt kjøttet er vakumpakka og merka, fiks ferdig til ovnen, gryta og panna.

 

Alt kjøttet blir frose som utgangspunkt heretter. Eg veit at somme foretrekk å få i alle fall stykningsdelane levert som kjølevare. Det er som oftast mogleg om du kan hente på nøyaktig dag du får beskjed om.

 

Kor mykje kjøtt blir det?
Øverst på sida her har eg anslått slaktevektintervalla på dei ulike typene som skal slaktast. I bestillingsskjemaet kan du eventuelt velje om du vil ha frå dei største eller minste. Så trekk du frå ca ein tredjededel av slaktevekta, som er bein, littegrann avskjer, og nokre kilo med vatn som fordampar medan skrottane heng til mørning. Dermed har du eit anslag på kor mange kilo kjøtt du får.

 

Dersom du ikkje vil ha grytekjøtt, og ikkje ber om noko anna utover det normale blir det som eit veldig omtrentleg anslag cirka to tredelar kjøttdeig. Vil du ha mykje grytekjøtt blir litt under halvparten kjøttdeig. (Somme kundar vil ha heile ribbestykke – evt reinskore – då blir det brått lite kjøttdeig, og visst du vil ha heil skank også blir det veldig lite.)

 

Om lag ein tredel (av og til litt mindre) er stykningsdelar: Indrefilet, ytrefilet, entrecote, mørbrad, høgrygg, culotte, lårtunge, bogsteik, rundbiff, bankekjøtt og flatbiff. (Ved seksdeling får ikkje alle høgrygg, culotte, bogsteik og rundbiff, men alle får økonomisk likeverdige delar.)

 

Prisen er i 2017 kroner 175,- inkludert mva. per kg slaktevekt. Slaktevekta er vekta på skrotten før bein etc er fjerna. Vekta på det reine kjøttet kunden får er rundt 65-70 prosent av slaktevekta.  Altså blir den reelle kiloprisen høgare, rundt 250-270 per kg.

 

 

 

Forklaring av prissystemet

Du må kjøpe alt kjøttet frå kvart, halvt eller heilt ungdyr. Difor er det berre ein pris:

 

  • Økologisk grasfôra kjøtt      175,- inkl mva per kilo slaktevekt

 

Det er viktig å merke seg at prisen er for slaktevekta.

Kilopris på det reine kjøttet blir dermed rundt 250-270 kroner inkludert mva.

Slaktevekta er vekta på den heile skrotten som blir lest av under klassifiseringa på sjølve slakteriet, rett etter slakting.

Totalvekta på sjølve kjøttet kunden får er rundt 65-70 prosent av slaktevekta. Legg ein til vekta på beina kjem ein nesten opp i slaktevekta att.

Årsaka til at eg lagar faktura basert på slaktevekta, er at denne er dokumentert både hjå slakteriet og i mitt kvalitetssystem. Dette er den vanlege måten å berekne pris på ved kjøp av heile, halve eller kvarte dyr.

Eit pedogisk enklare alternativ ville sjølvsagt vore å ta betalt berre for det utleverte kjøttet, med tilsvarande høgare prisar. Men det ville blitt meir jobb for dei som skal skjera ned kjøttet. I tillegg ville kjøttet vorte dyrare for dei kundane som bestiller heil skank eller andre parteringsvariantar der noko av beina blir med kjøttet.

 

Frå fjøs til frysar

Else Horge Asplin er sjefen på Hallingdal lokalmatsenter og er alltid blid – og svært fagleg seriøs.

Dyra blir slakta på Nortura sitt anlegg på Gol, ein fem minutt lang køyretur frå garden. Etter skrottane er kalde blir dei køyrde til bedrifta  Hallingdal lokalmatsenter AS i Rukkedalen i Nes (nabokommunen til Gol). Dei har nyleg satsa på eit heilt nytt foredlingsanlegg, og tek seg av både mørning, partering, kverning av kjøttdeigen, vakumpakking, merking, pakking i pappaskar og frysing. Til slutt blir får kunden kjøttet der me har vorte einige om at skal hentast eller leverast. Alle kundane får tilsendt faktura i etterkant, på epost om ikkje anna blir avtala.

Kjøttet og omsetningsmåten er godkjent som økologisk av Debio. Fjøset, Nortura på Gol og Hallingdal lokalmatsenter er alle sjølvsagt tilbørleg godkjent av Mattilsynet, det er òg mi rolle som omsetningsledd. All produksjon på garden skjer i tråd med KSL (kvalitetssystem i landbruket).

 

7. januar 2012 |