Kjøtt til sals

 

2. november vart det utseld for kjøtt i 2021 etter at bestillingsskjemaet vart opna 20. oktober. Dermed vart bestillingsskjemaet som var på denne sida vart fjerna.

Eg sender ut epost til alle som står på lista når skjemaet opnar att hausten 2022. Send meg ein epost dersom du ynskjer å bli inkludert i denne!

På denne sida finn du det som gjeld for kjøttsalet vårt generelt.  Her kan du lese spesifikt om slaktinga i 2021, også om dei ulike typene.

 

Det viktigaste om kjøttsalet

 

 

Frå skjæring i 2018: Jan Eira og Kåre Dregelid er begge kjøtskjærarar. Jan er i tillegg slaktar, og Kåre er i tillegg kokk.

 

Gunnar og gamal ku på veg inn i kjølerommet hjå Eira vilt og fisk under slaktinga i 2020.

Tidlegare har me kvar vinter selt kjøtt frå ungdyr/kalvar. Frå hausten 2017 vart det berre haustslakting, og ikkje lengre kalv. Altså rett frå beite, noko som er dokumentert gong på gong at gjev best resultat på ei rekkje parameter.

Me brukar i praksis ikkje kraftfôr – dette er grasfôra kjøtt. (Me brukar totalt i året ein handfull 25-kilossekkar med økologisk kraftfor som belønning når me «dresserer» kyrne. Til dømes for å få dei til å koma på innkalling når dei er på beite. Dette er også dokumentert at gjev betre resultat på ei rekkje parameter.)

 

Tilbakemeldingane hittil har vore overstrøymande gode. Fram til me tok hintet og utvida privatsalet i 2018, var etterspørselen alltid større enn tilbodet. Etter 2018 kunne me i teorien hatt eit par ekstra privatkundar på ungdyr, og litt fleire på vaksne kyr. Kjøttet me ikkje sel direkte sjølve, sel Nortura vidare som Gilde-produkt.

 

Halvanna år gamle kviger og kastratar utgjere det største volumet. Rase: krysningar mellom angus og charolais (frå 2021 blir det også herefordblandingar). Men me har jo både unge og gamle mordyr som skal ut: Eit særskilt gjævt produkt for matnerdar.

 

Best mogleg kvalitet og smak er det me vil tilby – samtidig som dyrevelferd og berekraftig produksjon er nærmast sjølvsutslettande viktig her på garden.

 

Kundane må kjøpe alt kjøttet frå eit kvart eller halvt dyr. Det er ikkje tale om høgre frampart etc. Alle kundane som får kjøtt frå same dyret får like pakker.

 

Kjøttet er ferdig skore opp i dei ulike stykningsdelane frå indrefilet til flatbiff, pluss ein heil del grytekjøtt og kjøttdeig (forholdstalet mellom dei to sistnemnde bestemmer kunden sjølv). Alt kjøttet er vakumpakka og merka, fiks ferdig til ovnen, gryta og panna.

 

Kjøttdeigen blir alltid frose. Resten får kunden som kjølevare, med mindre dei ikkje kan hente innan ca tre veker etter slakting.

 

Kor mykje kjøtt blir det?

I bestillingsskjemaet  har eg anslått slaktevektintervalla på dei ulike typene som skal slaktast. I bestillingsskjemaet kan du eventuelt velje om du vil ha frå dei største eller minste. Så trekk du frå ca ein tredjededel av slaktevekta, som er bein, littegrann avskjer, og nokre kilo med vatn som fordampar medan skrottane heng til mørning. Dermed har du eit anslag på kor mange kilo kjøtt du får.

I grove trekk blir litt over halvparten kjøttdeig. Pakka i ca 500 grams vakumposar. Med mindre du vil ha heil skank etc, då blir det mindre kjøttdeig.

Om lag ein tredel (av og til litt mindre) er stykningsdelar: Indrefilet, ytrefilet, entrecote, mørbrad, lårtunge, bogsteik, rundbiff, bankekjøtt og flatbiff. Desse blir pakka i den storleiken som stykningsdelen tilseier, men til dømes flatbiffen blir stort sett delt i fleire bitar.

Resten blir grytekjøtt, også pakka i ca 500 grams posar. Dette er dei stykkja som er «for fine» til å bli kjøttdeig.

 

Prisen er i 2021 blir kroner 195,- inkludert mva. per kg slaktevekt. Slaktevekta er vekta på skrotten før bein etc er fjerna. Vekta på det reine kjøttet kunden får er rundt 65-70 prosent av slaktevekta.  Altså blir den reelle kiloprisen høgare, rundt 280-300 per kg. (Men kunden får med bein/ feitt etc utan pristillegg)

 

Dyra blir slaktaNortura sitt anlegg på Gol, ein fem minutt lang køyretur frå garden. To-tre dagar seinare køyrer eg skrottane til bedrifta Eira Vilt og Fisk i Hovet, der eg har teke alle bildene på denne sida. Dei har høg kompetanse, og tek seg av både mørning, partering, kverning av kjøttdeigen, vakumpakking, merking og eventuell nedfrysing. Til slutt blir får kunden kjøttet der me har vorte einige om at skal hentast eller leverast. Alle kundane får tilsendt faktura i etterkant, på epost om ikkje anna blir avtala.

 

Forklaring av prissystemet

Du må kjøpe alt kjøttet frå kvart, halvt eller heilt ungdyr. Difor er det berre ein pris:

  • Grasfôra økologisk storfekjøtt      195,- inkl mva per kilo slaktevekt

Det er viktig å merke seg at prisen er for slaktevekta.

Kilopris på det reine kjøttet blir dermed rundt 280-300 kroner inkludert mva.

Slaktevekta er vekta på den heile skrotten som blir lest av under klassifiseringa på sjølve slakteriet, rett etter slakting.

Totalvekta på sjølve kjøttet kunden får er rundt 65-70 prosent av slaktevekta. Legg ein til vekta på beina kjem ein nesten opp i slaktevekta att.

Årsaka til at eg lagar faktura basert på slaktevekta, er at denne er dokumentert både hjå slakteriet og i mitt kvalitetssystem. Dette er den vanlege måten å berekne pris på ved kjøp av heile, halve eller kvarte dyr.

Eit pedogisk enklare alternativ ville sjølvsagt vore å ta betalt berre for det utleverte kjøttet, med tilsvarande høgare prisar. Men det ville blitt meir jobb for dei som skal skjera ned kjøttet. I tillegg ville kjøttet vorte dyrare for dei kundane som bestiller heil skank eller andre parteringsvariantar der noko av beina blir med kjøttet.