Kjøtt til sals

  Om slakterunden hausten 2018

 

 

Sundag 16. september 2018 ca klokka 20.00 opna bestillingsskjemaet for i år.

 

Det blir opent til det er utseld.

 

Alt me skal slakte heile året blir tilgjengeleg for privatkundar no. Dermed køyrer me utan passordsystem etc i år. Fyrst til mølla, men prioritering av eksisterande kundar dersom det går veldig fort.

 

Pga lite vinterfor, og at dei no beitar på dyrkamarka blir det slakting ein månad tidlegare enn i fjor. Det inneber litt lågare vekter og litt mindre feitt.

 

Som vanleg er alt kjøttet ferdig skore og kverna, vakumpakka og merka – som kjøttet i daglegvarebutikken. Og kundane kan velje ein fjerdedels mengde av eit dyr, sjettedel etc.

 

Me køyrer same pris som i fjor: 175 kr per kilo slaktevekt inkludert mva. Les lengre ned om at prisen per kg for det reine kjøttet blir høgare.

 

Les alt om årets sortimentet og alt anna under skjemaet.

 

Per 21. september har me dette att for sal:

Halvanna kvige/kastrat (altså opptil 6 kundar med kvart dyr.)

Fleire kyr, både unge og gamle. Desse blir truleg ikkje utseld til privatkundar i år – nortura tek resten så det hamnar i daglegvaredisken.

Fjordfekastraten vart utseld ila eitt døgn etter at skjemaet opna 16. sept.

Checking...

Ouch! There was a server error.
Retry »

Sending message...

Kjøttbestillingsskjema hausten 2018

Ring meg når som helst (mellom 7.00 og 21.30) på 975 75 925 om du får vanskar med skjemaet. Hugs at kjøttet formelt sett berre er økologisk fram til det blir skore i år, pga manglande papirarbeid frå mi side. Også nytt av året er at Eira vilt og fisk AS skal skjera kjøttet.

TYPE (175 kr per kg slaktevekt for alle) Utseld for fjordfekastrat.MENGDE (les kva dei ulike brøkane inneber i kg per type lengre ned)
EG YNSKJER (la vera å velje alternativ dersom du vil ha middels av ein verdi, eller det er likegyldig for deg)
For å hindre søppelpost må du rekne ut dette:

1 + 5 =

 

 

6 kastratar (krysning angus og charolais) er allereie slakta. Dei vart henta 12. september. (Dagen etter dei gjekk heim frå stølen. Desse fekk ferskt gras inne i fjøset siste natta, medan dei andre held fram på beite heime.) Kjøttskjærarane begynnar truleg på dei 19 september, og stykningsdelane når vel optimal mørning om ytterlegare ei til to veker.

Kjøttet frå desse anbefalar eg til dei som vil ha det mildaste og magraste kjøttet.

Dei hadde slaktevekter på 200 til 250 kg. (utanom Brage, som vart minst med 185 kg slaktevekt. Dei med små hushaldningar bør merke seg han! )

Alle låg i feittgruppe 2 og 2-. Skalaen går frå 1 til 5. Dette er den feittmengda Nortura helst vil ha sjølve. Dei har trekk i prisen dersom dyr har 1 blank eller mindre, samt 3- og feitare.

 

6 kviger (krysning angus og charolais) blir etter planen slakta onsdag 19. september. Får deretter same tidslinje som kastratane – henting mogleg etter ca to veker og optimal mørning etter ca tre veker.

Generelt litt mindre enn kastratane, og litt feitare, ellers veldig like. Mange mat- og vinnerdar brukar å bli nøgde når dei har fått kvige i feittgruppe 3+, som er det feitaste eg har tilbydd så langt. I år trur eg kvigene som skal slaktast stort sett vil ligge på 2+, 3- og 3 blank.

 

5 kyr på uvisst tidspunkt i oktober.
Meir kjøtt og meir smak. Og meir trevlar. Selde dette til privatkundar for fyrste gong i fjor, og folk var fornøgde med det. Slaktevektene spenner nok frå 280 til 320 kg. Feittgruppeplasseringar frå 2 til 3+.

I skjemaet blir det mogleg å be om magert/feitt og stor/liten som dei andre kategoriane, samt ung/gamal på ku. Fordi me enno ikkje har drektigheitskontrollert kyrne kan eg ikkje som i fjor presentere enkeltkyr på dette stadium.

 

1 kastrat av rasen vestlandsk fjordfe på uvisst tidspunkt i oktober. Kanskje det mest interessante me har tilbydd. Me har ei ku av denne gamle norske rasen. Dette er fyrste kalven hennar, no er han to år. Det blir hevda at at kjøttet frå denne rasen er ekstra smaksrikt, godt marmorert og med heilt spesielle tynne muskelfibrar. (På denne har nokon av mine aller fyrste og mest trufaste kundar ein slags opsjon – gitt at dei bestiller i tide.)

Tipar slaktevekta blir drygt 200 kg på han.

 

 

Ny skjærebedrift på nytt

Gamle kundar hugsar at Tamt og vilt (T&V) i Hemsdal alltid gjorde ein svært god jobb for meg i mange år. I fjor vart alt me selde skore hjå Hallingdal lokalmatsenter (HLS) i Nes kommune.

No skal Eira Vilt og Fisk (EVF) i Hovet gjera jobben. Når dei aldri har vore vurdert før er det mest fordi det er nesten ein time å køyre dit herifrå, mot ca ein halvtime til dei to andre. Etter ein del sonderingar har eg stor tru på høværingane. Dei deler mi oppfatning om at kvaliteten trumfar alt: tid, pris og potensielle logistiske snarvegar.

 

 

Litt mindre kortreist – dårleg nyheit

Eg brukar å skryte av at dyra herifrå blir slakta på Gol, fem minutt frå garden. Pga av sauesesongen om hausten vil Nortura gjerne sende storfe til Rudshøgda eller Førde somme veker om hausten. Dette har eg alltid nekta tidlegare, og heller venta til storfeslaktinga på Gol er i gang att. I år møter eg meg sjølv i døra. Kastratane vart slakta på Rudshøgda, og kvigene skal dit. Det tek snautt tre timar å køyre dit.

Det er uvisst når det blir storfeslakting på Gol att. Og med lite vinterfôr og ei gitt mengde beite som står att, tek eg ikkje sjansen på mitt vanlege prinsipprytteri. Men når det er uvisst med slaktetidspunkt for kyrne og fjordfekastraten er det fordi eg håpar storfeslaktinga på Gol kjem i gang att i oktober.

 

 

Ikkje formelt økologisk – dårleg nyheit

Eg driv stadig vekk økologisk. Dyra våre er økologiske når dei reiser frå garden. Skrottane kjem også ut frå slakteriet og Nortura-systemet med det velkjende Ø-merket til Debio.

Men eg har gløymd/trenert papirarbeidet som skal til for at kjøttet skal koma ut frå Eira Vilt og Fisk som økologisk. Det blir ikkje brukt andre ingrediensar enn kjøttet sjølv. Og bedrifta er liten nok til at dei berre har mitt kjøtt framme når dei driv med det. Dermed vil jo mange seie at dette er jo økologisk. Men eg har ikkje lov til å seie det.

 

 

 

Det viktigaste om kjøttsalet

Tidlegare har me kvar vinter selt kjøtt frå ungdyr/kalvar.

 

Frå hausten 2017 blir det berre haustslakting. Altså rett frå beite, noko som er dokumentert gong på gong at gjev best resultat på ei rekkje parameter.

 

Me brukar i praksis ikkje kraftfôr – dette er grasfôra kjøtt. (Me brukar totalt i året ein handfull 25-kilossekkar med økologisk kraftfor som belønning når me «dresserer» kyrne. Til dømes for å få dei til å koma på innkalling når dei er på beite. Dette er også dokumentert at gjev betre resultat på ei rekkje parameter.)

 

Tilbakemeldingane hittil har vore overstrøymande gode. Dei siste åra har etterspørselen vore ein god del større enn tilbodet.

 

Halvanna år gamle kviger og kastratar vil utgjere det største volumet heretter. Rase: krysningar mellom angus og charolais. Men me har jo både unge og gamle mordyr som skal ut: Eit særskilt gjævt produkt for matnerdar.

 

Best mogleg kvalitet og smak er det me vil tilby – samtidig som dyrevelferd og berekraftig produksjon er nærmast sjølvsutslettande viktig her på garden.

 

Kundane må kjøpe alt kjøttet frå eit kvart, halvt eller ein sjettedels dyr. Det er ikkje tale om høgre frampart etc. Alle kundane som endar opp med kjøtt frå same dyret får dei same bestanddelane, berre eventuelt i ulik mengde.

 

Kjøttet er ferdig skore opp i dei ulike stykningsdelane frå indrefilet til flatbiff, pluss ein heil del grytekjøtt og kjøttdeig (forholdstalet mellom dei to sistnemnde bestemmer kunden sjølv). Alt kjøttet er vakumpakka og merka, fiks ferdig til ovnen, gryta og panna.

 

Alt kjøttet blir frose som utgangspunkt heretter. Eg veit at somme foretrekk å få i alle fall stykningsdelane levert som kjølevare. Det er som oftast mogleg om du kan hente på nøyaktig dag du får beskjed om.

 

Kor mykje kjøtt blir det?
Øverst på sida her har eg anslått slaktevektintervalla på dei ulike typene som skal slaktast. I bestillingsskjemaet kan du eventuelt velje om du vil ha frå dei største eller minste. Så trekk du frå ca ein tredjededel av slaktevekta, som er bein, littegrann avskjer, og nokre kilo med vatn som fordampar medan skrottane heng til mørning. Dermed har du eit anslag på kor mange kilo kjøtt du får.

 

Dersom du ikkje vil ha grytekjøtt, og ikkje ber om noko anna utover det normale blir det som eit veldig omtrentleg anslag cirka to tredelar kjøttdeig. Vil du ha mykje grytekjøtt blir litt under halvparten kjøttdeig. (Somme kundar vil ha heile ribbestykke – evt reinskore – då blir det brått lite kjøttdeig, og visst du vil ha heil skank også blir det veldig lite.)

 

Om lag ein tredel (av og til litt mindre) er stykningsdelar: Indrefilet, ytrefilet, entrecote, mørbrad, høgrygg, culotte, lårtunge, bogsteik, rundbiff, bankekjøtt og flatbiff. (Ved seksdeling får ikkje alle høgrygg, culotte, bogsteik og rundbiff, men alle får økonomisk likeverdige delar.)

 

Prisen er i 2018 blir kroner 175,- inkludert mva. per kg slaktevekt. Slaktevekta er vekta på skrotten før bein etc er fjerna. Vekta på det reine kjøttet kunden får er rundt 65-70 prosent av slaktevekta.  Altså blir den reelle kiloprisen høgare, rundt 250-270 per kg.

 

 

 

Forklaring av prissystemet

Du må kjøpe alt kjøttet frå kvart, halvt eller heilt ungdyr. Difor er det berre ein pris:

 

  • Grasfôra kjøtt      175,- inkl mva per kilo slaktevekt

 

Det er viktig å merke seg at prisen er for slaktevekta.

Kilopris på det reine kjøttet blir dermed rundt 250-270 kroner inkludert mva.

Slaktevekta er vekta på den heile skrotten som blir lest av under klassifiseringa på sjølve slakteriet, rett etter slakting.

Totalvekta på sjølve kjøttet kunden får er rundt 65-70 prosent av slaktevekta. Legg ein til vekta på beina kjem ein nesten opp i slaktevekta att.

Årsaka til at eg lagar faktura basert på slaktevekta, er at denne er dokumentert både hjå slakteriet og i mitt kvalitetssystem. Dette er den vanlege måten å berekne pris på ved kjøp av heile, halve eller kvarte dyr.

Eit pedogisk enklare alternativ ville sjølvsagt vore å ta betalt berre for det utleverte kjøttet, med tilsvarande høgare prisar. Men det ville blitt meir jobb for dei som skal skjera ned kjøttet. I tillegg ville kjøttet vorte dyrare for dei kundane som bestiller heil skank eller andre parteringsvariantar der noko av beina blir med kjøttet.

 

7. januar 2012 |