Utseld for alt kjøtt fram til hausten 2023. Send meg epost allereie no – så får du beskjed om når bestillinga opnar att.


Fjellgrønt (Niels og Embrik) dyrkar økologiske grønnsaker på Rudningen.

Sjå sida abonnement for meir informasjon omdyrkinga i 2022.Biletet under blir oppdatert kvar time og viser ofte kyrne. Her er alle bileta frå dei siste åra, inkludert dei frå tidlegare i dag.


Denne nettsida handlar om gardsdrifta og kjøttsalet på Rudningen. Bakmannen er bonde Embrik Rudningen. Formålet med nettsida er fyrst og fremst å tilby informasjon til eksisterande og potensielle nye kundar som kjøper økologisk grasfora storfekjøtt herifrå.

Les alt om kjøttsalet vårt her. 

Litt om garden

Rudningen ligg i Gol i Hallingdal. Her driv me med ammekyr – altså berre kjøtt – økologisk og grasfora. Og grønnsaker frå 2021. (I tillegg mjølkeku, høner, katt og hund som hobby.)

Dei siste åra har det vore rundt 20 kalvingar i året. Det betyr om lag 60 dyr totalt i beitesesongen.

Dyra går på beite halve året – tre månadar heime og tre månadar på stølen, som ligg på rundt 900 moh. Vinterhalvåret går dei inne i lausdriftsfjøs.

Les meir om gardsdrifta her, eller trykk «Garden» i menyen over.


Fundamentet for gardsdrifta er kvalitet, berekraft og dyrevelferd

Berekraftaspektet og dyrevelferden heng i stor grad saman med den økologiske driftsforma og tankegangen. Ut frå eit ynskje om berekraftig, etisk og sunn produksjon får dyra her ikkje kraftfôr som ein del av den vanlege fôringa. (Men me brukar kvart år totalt rundt 100 kg økologisk kraftfôr som belønning/lokkemat, når kyrne er på beite. For å sikre at dei alltid kjem når me ropar på dei.)

Beitet og heimeavla grovfôr er lokale ressursar frå areal som ikkje er like godt eigna for å produsere menneskemat direkte.

Kvaliteten på produkta heng òg saman med det ovannemnde, men følgjer ikkje automatisk med på kjøpet. Det er desverre ei myte at all nisjemat automatisk blir betre enn den som er industrielt foredla.

Eg meiner dei gode tilbakemeldingane på smaken herifrå har fleire årsaker: Mellom anna fjellbeitet kyrne har  dei tre månadane dei er på fjellet. Dyra får eigenprodusert økologisk grovfôr med nøye planlagd botanisk samansetjing i inneforingsperioden. Der ein stor andel er tørt høy. Eg legg også vekt på godt stell – med planlagt fôring , og altså utan kraftfôr. Kjent som «grassfed beef» på ny-norsk eller kanskje helst «grasfôra kjøtt» på nynorsk (gressforet kjøtt på bokmål).

Det er dokumentert at kjøtt får meir gunstig samansetning av til dømes feittsyrer ved lite kraftfôr i rasjonen. (Les meir om dette her, eller trykk «Fagstoff og meiningar» i menyen over.) Eg hevdar at smaken også blir betre av eit slikt fôringsregime. Den høge kvaliteten blir òg sikra ved att kjøttbedrifta som skjer ned skrottane gjer ein god jobb med mørning og partering etc.